Consultation possible also in english

Om mig

Företag-Organisationer

Om mig som organisationspsykolog
Hur skapar man en effektiv organisation med bra ledarskap och motiverade och engagerade medarbetare? Det här är frågor som sysselsatt och engagerat mig i drygt 25 år. Under dessa år har jag mött chefer och medarbetare från småföretag till storföretag, från privat och offentlig verksamhet.

Mitt arbetsfält
Jag arbetar som fristående organisationskonsult sedan 15 år. Jag arbetar med enskilda, med grupper och med hela organisationer, ibland med flera nivåer parallellt. En röd tråd för mig har varit att koppla samman olika nivåer i organisationer, t.ex. hur organisationsstrukturen, målen och ledarskapet påverkar arbetsgrupper och den enskilde medarbetarens förutsättningar, engagemang och beteende.

Ledarskapet är en viktig nyckel
En stor del av mitt fokus ligger på ledarskap, eftersom det i så hög grad påverkar medarbetarna. Mår chefen bra och har en bra kompetens, så skapas inte bara förutsättningar för goda arbetsförhållanden, utan även förutsättningar för att hantera de svårigheter som dyker upp.

Förstå helheten
Som organisationskonsult är min roll att stödja ledare och ledningsgrupper genom tex handledning och ledningsgruppsutveckling, men även att stödja arbetsgrupper genom t.ex. grupputveckling eller konflikthantering. Ibland behövs en kartläggning av hela organisationen t.ex. genom en kartläggning och översyn av organisationen. Oftast börjar mitt uppdrag med en konsultation, där jag träffar uppdragsgivaren och så förutsättningslöst som möjligt diskuterar hur han/hon ser på situationen, vad den innebär för verksamheten och vad man önskar uppnå. Först därefter diskuterar vi hur man kan förbättra/utveckla och vilka metoder, som skulle kunna vara tänkbara.

Det handlar om att nå resultat
Bland en del konsulter finns en metodorientering, där man starkt förespråkar en viss metod som om det vore lösningen. För mig är det viktigt att först göra en noggrann analys och efter det föreslå hur man kommer vidare. En metod är enbart ett verktyg för att nå ett mål och det innebär att man behöver anpassa metoden efter målet och också kontinuerligt utvärdera insatser.

Byt nivå för att förstå orsaker
I mitt yrkesliv har jag mött medarbetare på alla nivåer, olika arbetsgrupper och olika sätt att organisera och tänka kring sin verksamhet. Att förstå hur de olika sammanhangen och perspektiven hänger ihop, har varit en god hjälp att komma vidare och hitta lösningar.
Att kunna växla mellan individ-, grupp- och organisationsperspektiv, att t.ex. förstå hur den enskilde medarbetaren påverkas och kan komma att reagera p.g.a en förändring i organisationen kan vara till hjälp för att lägga upp en förändringsstrategi. Att kunna växla nivå kan också innebära att man förstår hur otydliga eller motstridiga mål kan skapa konflikter i en grupp.

Med min kompetens och mitt engagemang vill jag bidra till ett bättre arbetsliv.

 

static_klar4

Tjänster Företag-Organisationer

  • Handledning av chefer och arbetsledare
  • Personlighetstestning
  • Konsultation kring organisation
  • Stöd i förändringsarbete
  • Kartläggningar på arbetsplatser
  • Konflikthantering
  • Stöd vid utmattning

Boka ett möte

Kontakta mig via telefon 0708-756575 eller klicka på ”Boka möte”.

BOKA MÖTE

Några av mina kunder genom åren

logo_1
logo2
logo3
logo4
logo7
Back to Top
Consultation possible also in english