Consultation possible also in english

Tjänster som legitimerad psykoterapeut

Psykologhuset - Psykolog i centrala göteborg / Tjänster som legitimerad psykoterapeut

Tjänster som legitimerad psykoterapeut

Behandling av ångest

För varje person som söker hos psykolog, gör man en individuell bedömning av orsakerna till att personen har ångest. Man arbetar sedan olika från person till person med att hantera ångesten, men några arbetssätt är återkommande:
• Hjälpa till att sätta ord på sina upplevelser och därmed öka förståelsen av psykiska och fysiska reaktioner.
• Hjälpa till att sätta in ångesten i ett sammanhang, hur den har uppstått, vad den kan ha för orsaker och vad som driver ångesten vidare.
• Hjälpa till att hitta sätt att hantera ångesten, så att ångestutvecklingen bryts och det blir en successiv reducering av ångest.
• Hjälpa till att förhindra att det blir en ny ångestutveckling.

LÄS MER

Behandling av depression

Precis som vid andra besvär, börjar man med en kartläggning av depressionen för att bättre förstå orsaker och kunna göra en bedömning av vilken hjälp som behövs. Om det tex handlar om en svår förlust i närtid, kan det behövas krisstöd och krisbearbetning. Om det mera handlar om utmattning, kan det behövas stöd i hur man ska hantera sin situation. Man arbetar med att man ska få så stor förståelse som möjligt för sina symtom. Att dela med sig av sina upplevelser har också en positiv effekt.

LÄS MER

Konsultation

När jag möter en person för första gången, börjar det alltid med en konsultation. Syftet är att förstå och ringa in vad som är bekymmer och hur man kan arbeta med det. Ibland räcker det med en eller två konsultationer för att komma vidare. Ibland har man redan från början sökt mig för en enda konsultation. Det kan handla om något viktigt beslut, som man vill ha belyst ur ett annat perspektiv eller något man är bekymrad över för egen del eller att man är orolig över någon närstående. Konsultation kan vara ett bra sätt att på kort tid få belyst eller ringat in en viktig fråga eller bekymmer av mig som oberoende expert.

Psykoterapi

Att börja i terapi är för många ett stort steg att ta, som det kan ha tagit lång tid att komma fram till. Det kan handla om att det man har svårt att acceptera att man har bekymmer och ännu svårare för att tala med någon annan om det. Att berätta saker om sig själv för någon man inte känner kan också kännas svårt, även om man vet att det som sägs inte förs vidare. I mina möten träffar jag människor i olika åldrar, både män och kvinnor och människor med skiftande bakgrund. Det är min erfarenhet att förändring börjar när man börjar tala om vad man har bekymmer med. Som terapeut är min uppgift att på olika sätt stödja de jag möter i deras förändring. När man träffas första gången får man berätta vad man har för bekymmer och hur ens liv ser ut, så att bekymren sätts in i ett sammanhang. Min uppgift som terapeut är att försöka förstå hur saker hänger ihop, vad bekymren kan bero på och förmedla det till den jag möter. Vidare att föreslå hur och vad man skulle kunna arbeta vidare med. Tillsammans kommer vi fram till hur vi vill gå vidare.

Varje besök varar 45 min. Oftast träffas man en gång i veckan eller en gång var fjortonde dag. Längden på terapin varierar från några månader och uppåt. Under terapin utvärderar vi fortlöpande hur arbetet går och om det är något vi behöver ändra på.

Samtalet sker under sekretess, vilket innebär att det som sägs inte på något sätt förs vidare, utan stannar mellan oss.

Parsamtal

Jag arbetar sedan flera år med parsamtal. Oftast ligger fokus i parsamtalen på att förbättra kommunikationen för att förstå varandra bättre. Det leder ofta till en ökad förståelse för ens partner, men det kan även leda till värdefulla insikter om en själv. Det finns olika anledningar till att man söker hjälp. Det kan handla om att det finns områden som är svåra att prata om eller att det låser sig när man talar med varandra. En del jag möter upplever att de vuxit ifrån varandra, att de tappat bort varandra eller att känslorna svalnat. Andra upplever att man fastnat i mönster eller roller som man inte mår bra av.  Ibland kan likheter eller olikheter i ens sätt att vara skapa irritationer och svårigheter att kommunicera. Min uppgift som terapeut är att skapa förutsättningar för ett bra möte och hjälpa er både som par och som individer. Ofta handlar det om att skapa förutsättningar för att kunna kommunicera bättre, att kunna lyssna bättre på varandra. Jag bidrar också med förståelse kring vad det kan vara som hindrar i relationen.

Eftersom det är två som delar på tiden, kan det ibland vara bra att vi träffas 1 1/2 timme istället för den vanliga tiden 45 min, ca var fjortonde dag. Ibland träffas vi några enstaka gånger och ibland blir det fler samtal över en längre period. Jag har ingen maxgräns för antalet besök, utan vi utvärderar samtalen fortlöpande och tar ställning till hur vi kan komma vidare och hur länge vi ska ses.

Stresshantering

Jag har arbetat med frågor om stress och utmattning i drygt 20 år. Ofta möter jag personer som under lång tid haft alldeles för hög belastning och som mår både fysiskt och psykiskt dåligt. Mitt arbetssätt varierar bla beroende på hur dåligt den jag möter mår. Ibland behövs mera konkret stöd och hjälp, tex konkret hur man ska hantera sin vardag och ibland behövs reflexion kring vilka faktorer som bidragit till ohälsan. Förutom att vara ett direkt stöd till personer som blivit utmattade, har jag när den utmattade själv önskat det, varit ett stöd i dialogen med arbetsgivaren och Försäkringskassan. Det kan tex gälla bedömning av arbetsförmåga och hur arbetet behöver anpassas. I många fall har jag följt utmattade genom hela processen, tills de blivit helt friska. Ofta har det handlat om fleråriga kontakter, där vi haft en relativt tät kontakt i början som sedan successivt glesats ut. Med rätt stöd, så är min erfarenhet att utmattning har en mycket god prognos, men att processen behöver få ta den tid som krävs. I de fall när jag träffar personer innan de blivit helt utmattade, behöver inte sjukskrivningsperioden bli så lång eller t o m att sjukskrivning kunnat undvikas helt.

Krisstöd

Oväntade yttre händelser, som man saknar handlingsberedskap för. Så brukar man definiera kriser. I praktiken kan det handla om förluster av närstående, allvarlig sjukdom, olyckshändelser, att man blivit utsatt för hot eller våld. Det som händer är ofta att både kroppen, hjärnan och känslolivet försätts i en alarmberedskap eller stress som gör att man inte mår bra och som på längre sikt kan leda till ohälsa. Krisstödssamtal, oftast 3 till 10 samtal kan vara en hjälp att må bättre. Att få möjlighet att bearbeta händelser kan både vara till stöd för att må bättre, men också för att kunna lämna händelser bakom sig.

Existensiella frågor

De existentiella frågorna finns ofta med i mina möten med människor. Det kan handla om att finna mening efter en avgörande livsomställning eller att man står inför ett större val i livet, kanske en livssituation, där man inte mår bra och behöver någon utomstående att bolla med. Det är ofta frågor, där det inte finns enkla lösningar, frågor som man behöver fördjupa och betrakta ur olika perspektiv för att komma vidare.

Boka ett möte

Kontakta mig via telefon 0708-756575 eller klicka på ”boka möte”.

BOKA MÖTE

Psykologhusets tjänster

static_klar4
Här kan du ladda ner en pdf som beskriver Psykologhusets tjänster för Företag & Organisationer, klicka på ”Ladda hem som pdf”.

LADDA HEM SOM PDF

Back to Top
Consultation possible also in english